Algemene Voorwaarden

Ik tracht met deze algemene voorwaarden u, als klant, duidelijk te informeren. Indien er iets niet duidelijk is, neem dan zeker contact op via info@bikemike.be.

1.1 Identiteit van de ondernemer

Michael Van Craen – handelsnaam BikeMike 
Ik sta als bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: BE0684.873.745 

Ik ben gevestigd op het volgende adres: 
Dijkstraat 2/102
2800 Mechelen
België

Dit is eveneens ons facturatieadres.
Je kan me bereiken op het nummer +32471 82 80 52 of via het e-mailadres info@bikemike.be.

1.2 Algemene bepalingen

Mijn verkopen en herstellingen zijn uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Iedere klant die een bestelling of herstellingsopdracht overmaakt, aanvaardt uitdrukkelijk de hiernavolgende voorwaarden. Alle mondelinge afspraken hierop afwijkend, zullen slechts bindend zijn, indien door mij schriftelijk bevestigd.

1.3 Leverings- en herstellingstermijn

De leverings- en herstellingstermijnen worden uitsluitend ten aanduidende titel gegeven. In geen geval zijn zij bindend, doch zullen in de mate van de omstandigheden worden betracht. Behoudens mijn schriftelijk akkoord kan een vertraging in levering of uitvoering, welke ook de duur of oorzaak ervan, nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, prijsvermindering of opschorting van betaling, noch tot opzegging van de bestelling.

1.4 Facturatie en betaling

Herstellingen en levering van goederen dienen steeds cash, bankkaart, ecocheques of via betaallink te worden voldaan bij afhaling, behoudens andersluidende door mij schriftelijk verleende regeling. Bij het niet betalen van een factuur op de vervaldag, zal het onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestellingen vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 20 % met een minimum van 50 euro. Wanbetaling verleent mij van rechtswege het recht over te gaan tot de onmiddellijke ontbinding van alle lopende bestellingen en opdrachten, zonder enig recht op schadevergoeding van de koper, maar onder voorbehoud voor mij de eventuele aldus geleden schade op de koper te verhalen.

1.5 Klachten

Eventuele klachten moeten om geldig te zijn, schriftelijk en binnen de acht dagen na factuurdatum aan BikeMike gericht worden. Zoniet zullen levering zowel als factuur als goedgekeurd beschouwd worden. In geen geval kan de koper een eventuele klacht als voorwendsel gebruiken om de betaling van de factuur te verdagen.

1.6 Statuut der verkochte en herstelde goederen

De verkochte goederen blijven eigendom van BikeMike tot volledige betaling van de factuur. De goederen welke bij BikeMike voor herstelling werden ingeleverd en welke door de opdrachtgever niet terug worden afgehaald binnen een termijn van zes maanden, worden van rechtswege eigendom van de hersteller, welke alsdan vrij over de bestemming van deze goederen kan beslissen. Herstelde goederen welke twee maand na herstelling niet werden afgehaald, geven recht op aanrekening van bewarings- en opslagvergoeding.

Herstellingen en onderhoud van koersfietsen, electrische fietsen en mountainbikes. 

Heeft u een vraag?